ဂူလန္ႏွင့္ သင္ၾကားေရးစနစ္

ဂူလန္ႏွင့္ သင္ၾကားေရးစနစ္

Dr.Thomas Michel S.J
“ပညာေရးအားျဖင့္ လူငယ္မ်ားကုိ မကူညီမေထာက္ပံ့ သေရြ႕ကာလပတ္လံုး ၎တို႔သည္ ပတ္ဝန္းက်င္၏ေထာင္ ေခ်ာက္ထဲ၌ပိတ္မိေနလိမ့္မည္၊ သူတို႔ သည္ရည္ရြယ္ခ်က္မ့ဲသြား လာလႈပ္ရွားလ်က္ စိတ္အလိုဆႏၵေနာက္ကိုသာ တေကာက္ ေကာက္လိုက္သြားၿပီး ေၾကာင္းက်ိဳးဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ ဉာဏ္ ပညာအေျမာ္အျမင္မွာ ေဝးကြာသြားလိမ့္မည္။

သူတို႔၏ပညာ ေရးကို အတိတ္သမုိင္း ဆက္စပ္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ အနာဂတ္အတြက္ ျပင္ဆင္ႏိုင္သည့္ဉာဏ္ပညာ မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္ ႏိုင္ငံ့သား ေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ရန္လည္းေကာင္သြန္သင္ေပး မွသာလွ်င္ေျဖာင့္မတ္ရဲရင့္ေသာ လူငယ္မ်ားျဖစ္လာပါလိမ့္မည္”
ပညာသမား ဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂူလန္
**********************
ဂူလန္ေက်ာင္းမ်ားဆိုသည္မွာ
**************************
ဒီကေန႔ ကြ်န္ေတာ္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ စာတမ္းက ပညာမွ်ေဝသင္ၾကားေပးသူ ဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂူလန္ဟူ၍ ျဖစ္ပါ သည္။ ကြ်န္ေတာ့္အေနျဖင့္ အစပိုင္းကတည္း က ဝန္ခံထားခဲ့ၿပီးသည့္အတုိင္း ကြ်န္ေတာ္ေရြးခ်ယ္လိုက္သည့္ စာတမ္းႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီးလိုအပ္သည့္ ေလ့လာမႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ခ့ၿဲပီး ျဖစ္ပါ သည္။ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆရာႀကီးဂူလန္၏ သင္ ၾကားမႈဆုိင္ရာ နည္း နာ မ်ားအားေလ့လာခ့ဲသလို သူ၏ေရးသား ခ်က္မ်ားအားလည္း အေလး အနက္ထား ၍ ေလ့လာခ့ၿဲပီး ျဖစ္ သည္။ ပညာေရး၌ သူအသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေတြးေတာ ဆင္ျခင္၍အေျဖထုတ္ယူျခင္း၊ ထုိသို႔ဆင္ျခင္ေတြးေတာျခင္းအားပညာေရးနယ္ပယ္၌ အေျခခံက်သည့္ စည္းကမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္အသံုးျပဳ ေစျခင္း၊ ဤနည္းအားျဖင့္ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ဆရာႀကီးဂူလန္ ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အသြင္ျဖင့္ ဦးေဆာင္လာေစျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္နားလည္ သေဘာေပါက္ပါသည္။တစ္ဖန္ ထုိသုိ႔သိရွိမႈမွတစ္ဆင့္ ဆရာႀကီးဂူလန္၏ေရး သားမႈမ်ား၌ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္ ႀကီးမားေသာပညာ ေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးဆက္ မ်ားရရွိရံုမက ပညာေရးအေပၚထား ရွိ ေသာ ဆရာႀကီးဂူလန္ႏွင့္ သူ၏ အေပါင္း အပါမ်ား၏ အျမင္မ်ား ကိုလည္း သိရိွခြင့္ရခ့ဲပါသည္။ဦးစြာေျပာ လိုသည္မွာ ဂူလန္ေက်ာင္းမ်ားဟု လူသိမ်ား သည့္ ေက်ာင္းမ်ားမွာ ဂူလန္ ပိုင္ေသာေက်ာင္းမ်ားမဟုတ္ဘဲ ၊ဂူ လန္ ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ေက်ာင္း မ်ားသာျဖစ္ၾကၿပီး ဂူလန္႔ ေက်ာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဟိဇ္မသ္ လႈပ္ရွားမႈေက်ာင္း မ်ားဟုလြယ္ လြယ္ေခၚၾကျခင္းျဖစ္သည္ကိုအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာၾကားဖို႔အေရးႀကီးပါသည္။ ဆရာႀကီးဂူလန္သည္ သူ႔ကုိယ္အရင္းခံအားျဖင့္ ပညာမွ်ေဝသင္ေပးသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ပါဝင္သူတို႔က သူ႔ကို “ဆရာႀကီး”ဟု ေခၚၾကသည္။

ဆရာႀကီးဟူသည္ တူရကီႏုိင္ငံတြင္ ဘာသာေရးဆရာ မ်ားအားေလးစားသ မႈျဖင့္ ေခၚဆိုေသာဂုဏ္အေခၚအေဝၚျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဆရာႀကီး ဂူလန္သည္ ပညာေရးႏွင့္ သင္ ၾကားေရး၌ ကြဲကြဲျပားျပားျဖစ္ေစရန္ ဂရုစိုက္ ခဲ့သည္။ လူအမ်ားစု သည္ ေက်ာင္းဆရာျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ပညာ မွ်ေဝသင္ေပး သူ ဟုေခၚႏိုင္ရန္ မ်ားစြာေသာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိသည္ဟု ဆရာ ႀကီးဂူလန္က ေဖာ္ျပသည္။

ဂူလန္က သူ႔တြင္ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဟူ၍ မရွိေၾကာင္းရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေစ ရန္ ႀကိဳးစားေဖာ္ျပသည္။ “ကြ်န္ေတာ့္ မွာ ကိုယ္ပုိင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း မွမရွိပါဘူးလို႔ မနည္းေျပာ ရတယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ေမးျမန္း မႈေၾကာင့္ အနည္းငယ္လည္း စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရေၾကာင္းလည္း ဆရာႀကီးဂူလန္ကေျပာသည္။ ၁၉၆၀ခုႏွစ္မ်ားက စီးပြားေရးသမား မ်ား ၊ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဆရာႀကီး၏လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ား၊ ဆရာ ႀကီးအမည္ျဖင့္ အုတ္ျမစ္ခ်ထူေထာင္ခ့ဲ ေသာေက်ာင္းမ်ားသည္ အေရအတြက္ အားျဖင့္ တစ္ေထာင္ ေက်ာ္လာၿပီး ႏုိင္ငံေပါင္း၁၄၀၌ အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ား၊ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ေကာလိမ္မ်ား၊ အသက္ေမြးပညာ ေက်ာင္းဝင္ ခြင့္အတန္းမ်ား၊ အေဆာင္မ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား ကို တည္ေထာင္ႏိုင္ခ့ၿဲပီ။

ေက်ာင္းမ်ားကိုတည္ေထာင္ရာ၌ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ပညာေရး ကုမၸဏီ မ်ားမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားၾကားသေဘာ တူညီမႈရရွိၿပီးမွ တည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ေက်ာင္းအားလံုးကိုလြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕ အစည္းက လည္ပတ္ေစသာ္လည္း ေက်ာင္းအတြက္ လုိအပ္သည့္ပညာေရးဆုိင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အရင္းအျမစ္မ်ားကို တူရကီႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရး ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွ မွီခိုေနရသည္။

ဆရာႀကီးသည္အိရ္ဇူရူမ္(Erzurum)၌ရွိသည့္အစၥလာမ့္မဒ္ရဆာေက်ာင္း၌ ပညာသင္ယူၿပီးေနာက္ အီဒရန္ (Edirne) တြင္ စတင္၍ ျပန္လည္သင္ၾကားပို႔ခ်သည္။ မၾကာခင္မွာပင္ သူသည္ ပညာမွ်ေဝသင္ေပးလိုစိတ္ရိေွ သာ အုပ္စုငယ္တစ္ခုရိွရာ၊ပညာလိုလားသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ဘူမိနတ္သန္ျဖစ္ သည့္အိဇ္ မိရ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး ေက်ာင္းမ်ားက လႈပ္ရွားမႈ၏အျမဳေတျဖစ္ လာခ့ဲသည္။

ထုိ႔ေနာက္ အဆိုပါပညာမွ်ေဝသင္ေပးလိုေသာ အသိုင္းအဝိုင္းမွ သည္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း သူတို႔၏အေရအတြက္ တစ္ဟုန္ထိုးတုိးတက္လာၿပီး ဆရာႀကီးဂူလန္ကို အစြဲျပဳတည္ ေထာင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းမ်ားေပၚေပါက္လာခ့ဲသည္။ ထိုေက်ာင္း မ်ားအား လြတ္လပ္စြာစီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳၾကေသာ္လည္း အတူပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားကိုမူ ဆက္လက္ထိန္း သိမ္းထားၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိေက်ာင္းမ်ားသည္ ဘံုပညာ ေရးအျမင္မ်ား၊ တူညီေသာသင္ရိုးမ်ား၊ ဆရာ၊ဆရာမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာအရင္းျမစ္မ်ား မွ်ေဝ
သံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ လြတ္ လပ္ၿပီး စုစည္းမႈရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟု ေခၚဆိုႏိုင္သည္။

ဂူလန္ေက်ာင္းမ်ားအေပၚ ကြ်န္ေတာ္၏ေလ့လာေတြ႕ရွိမႈ၁၉၉၅ခုႏွစ္တုန္းက ကြ်န္ေတာ္သည္ ဖိလစ္ပိုင္ေတာင္ ပိုင္း မင္ဒါနာအုိကြ်န္း၊ ဇန္ဘိုရန္ဂါ (Zamboanga) အရပ္ရွိ ေက်ာင္းတစ္ခုသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲသည္။ ၿမိဳ႕၏အျပင္ ဘက္ မိုင္အနည္းငယ္တြင္တည္ရွိေသာ အဆုိပါေက်ာင္းမွာ တူရကီေက်ာင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ေက်ာင္းအနီးခ်ဥ္းကပ္ သည္ႏွင့္ ပထမဆံုးျမင္လိုက္ရသည္က “ဖိလစ္ပိုင္-တူရကီ သေဘာထားႀကီးမႈေက်ာင္း” ဆိုင္းဘုတ္ကို ေက်ာင္းဂိတ္ဝ၌ ခ်ိတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဇန္ဘိုရန္ဂါၿမိဳ႕ေလး၌ ခရစ္ယာန္ဘာသာကိုးကြယ္သူ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္သူ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး မ်ိဳးရိုးခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္ၾကား ႏွစ္ေပါင္း၂၀ၾကာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးတင္းမာမႈမ်ားအဆံုး သတ္ရန္စတင္ေနသည္ကို ေထာက္ျပေနသည္။ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ သည့္ ေက်ာင္သားမ်ား ပညာသင္ၾကားေနၿပီး အေဆာင္ေန ေက်ာင္းသားမ်ားလည္းရွိေသာ အဆိုပါေက်ာင္း၌ ကြ်န္ေတာ့္ အား ေက်ာင္း၏အႀကီးအကဲႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားက ေကာင္းမြန္စြာ ဧည့္ခံခ့ၾဲကသည္။

တူရကီဝန္ထမး္ မ်ားႏွင့္ဖိလစ္ပိုင္ လူမ်ိဳးလုပ္ ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ေျပာၾကားခ်က္အရ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ား အတူပူးေပါင္း၍ အနစ္နာခံထူေထာင္ထားသည့္ ဤ ေက်ာင္းသည္ သေဘာထားႀကီးမႈဘက္ ဦးတည္ေနသည္ဟု ေျပာင္ျခင္းမွာ အေျပာသက္သက္မဟုတ္ေပ။ ျပန္ေပးဆြဲမႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားေသာ အဆိုပါေဒသတြင္ ေျပာက္က်ားစစ္ပြဲ မ်ား၊ အငိုက္ဖမ္းတုိက္ခိုက္မႈမ်ား၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ေၾကာင့္ဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ လူေပ်ာက္မႈမ်ားႏွင့္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားသည့္ေနရာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဖိလစ္ပိုင္လူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ႏွင့္ မြတ္စလင္က ေလးမ်ားအား ထုိေက်ာင္း၌ အရည္အေသြးျမင့္သည့္ ပညာရပ္ မ်ားသင္ၾကားေပးၿပီးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခ်စ္ၾကည္စြာေနထိုင္လ်က္ ပို၍အျပဳသေဘာေဆာင္ဘဝေနနည္းနာမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအ တြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည္။

ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ကြ်န္ေတာ္သည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ဆရာႀကီးဂူလန္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ တည္ေထာင္ထားသည့္ အျခားေသာေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ ေက်ာင္း၏တာဝန္ ခံမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာေပၚလစီမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။ တူရကီႏိုင္ငံအစၥတန္ဘူလ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အုရ္ဖာၿမိဳ႕ မ်ားရိွ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားသို႔လည္း သြားေရာက္ေလ့ လာ ခ့ဲသည္။ ဗဟိုအာရွေဒသ၌ရွိေသာ ယခင္ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္ စုအတြင္းရွိ ကီရ္ဂီဇ္တန္သို႔ သြားေရာက္၍ အတာတြခ္ အလတ္ တူး တကၠသိုလ္ (Ataturk Alatoo University) အပါအဝင္ ဟိဇ္မသ္ လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ တည္ေထာင္ထားသည့္ စာသင္ေက်ာင္း ေပါင္းဒါဇင္ဝက္ခန္႔အား ေလ့လာခြင့္ရရိွခဲ့သည္။ ထိုေက်ာင္း အားလံုးကို ဟိဇ္မသ္လႈပ္ရွားမႈ၏ ေစ့ေဆာ္ မႈေၾကာင့္ တည္ ေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ကြ်န္ေတာ္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းမ်ား၏ အရည္အ ေသြးမ်ားကိုေဖာ္ျပရလွ်င္ အဆိုပါေက်ာင္းမ်ားသည္ ယေန႔ကမာၻ ၌ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တန္ဖိုးျမင့္ မားၾကေသာေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ေျပာႏိုင္သည္။ ပညာေရးဆိုင္ရာ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ မ်ား၌ မၾကာခဏရရိွခ့ဲသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုၾကည့္ျခင္းအား ျဖင့္ ထုိေက်ာင္းမ်ား၏ သိပၸံပညာ၊ သတင္းနည္းပညာႏွင့္ ဘာ သာစကား တို႔တြင္ သူတို႔၏အစီအစဥ္မ်ား အခုိင္အမာရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ကြ်န္ေတာ္သည္ ဘိရွ္ကဲခ္ (Bishkek) မွာရွိသည့္ ခုႏွစ္ တန္းေက်ာင္းသား ကိရ္ဂီးဇ္ကေလးမ်ားအား နာရီဝက္ခန္႔ ေဟာေျပာခ့ဲဖူးသည္။ ေဟာေျပာမႈ အၿပီးတြင္ ဆရာက ကြ်န္ ေတာ္ေျပာသည့္ အဂၤလိပ္စကားအား အေမရိကန္ သံုးလား၊ ၿဗိတိသွ်သံုးလားဆုိၿပီး ေက်ာင္းသားေတြကို ေမးသည္။ အံ့ဩ စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ကြ်န္ေတာ္ ေျပာသည့္ အေမရိကန္ေလယူေလသိမ္းအသံထြက္ႏွင့္ ေဝါဟာ ရမ်ားကို အခက္အခဲမရွိ နားလည္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ထုိေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားက အဂၤလိပ္ လိုျဖစ္ၾကၿပီး ၎တို႔၏ မိခင္ဘာသာစကားျဖစ္သည့္ ကိရ္ဂီးဇ္ စကားအျပင္ ရုရွားႏွင့္ တူရကီစကား မ်ားကိုလည္း ေကာင္းစြာ ေျပာဆုိႏိုင္ၾကသည္။ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ရဲေဘာ္ရဲ ဘက္ စိတ္ရွိၾကၿပီး ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ စြန္႔စားလိုစိတ္ရိွၾကသူမ်ားျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။ စိတ္ဓါတ္က်စရာ စိတ္ ရႈပ္ေထြးစရာ ပဋိပကၡမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေပၚေနေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ဤသို႔ ေအာင္ျမင္ သည့္ေက်ာင္းမ်ိဳး ကြ်န္ေတာ္မည္သည့္ေနရာ၌ပင္ မေတြ႕ခ့ဲေပ။
ထိုေက်ာင္းမ်ားသည္ မြတ္စလင္မ်ား၏ဘာသာေရးတာဝန္ေက်ပြန္မႈတစ္ခု ကို အထင္အရွားေတြ႕ရျခင္းျဖစ္သည္

ကြ်န္ ေတာ္က သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ အစၥလာမ္ ဆန္ဆန္အေၾကာင္းအရာမ်ား ပိုပါလိမ့္မည္ဟု ထင္ခ့ဲ သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ လံုးဝ မဟုတ္ေပ။ ထုိအခါ ဘာသာေရးေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္တည္လာေသာ ပညာေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ဘာသာေရးေပ်ာက္ေနသည္ကို နားမလည္ႏိုင္၍ အံ့ဩစြာျဖင့္ ေမးျမန္းရာ ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ဘာသာေပါင္းစုံပါဝင္ေနသည့္ အတြက္ဘာသာေရးကင္းသည့္သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကိုသံုးေၾကာင္း သိရသည္။

ခရစ္ယာန္၊ မြတ္စလင္၊ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ဟိႏၵဴဘာသာ ဝင္မ်ားပါဝင္ၿပီး ရိုးသားမႈ၊ ႀကိဳးစားမႈ၊ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မႈ၊ အသိတရားျဖင့္ ကူညီတတ္မႈစသည့္ အားလံုးႏွင့္ဆုိင္ေသာ အစၥလာမ့္အႏွစ္သာရမ်ားျဖင့္ ျပဳမူဆက္ဆံရန္ လို လားၾကသည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထက္ တာဝန္သိစိတ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လိုေသာ လူသားအက်ိဳးျပဳဝန္ ေဆာင္မႈကိုသာ ေတြ႕ရသည္။ ဘိရွိကိတ္တြင္ရွိေသာ ေစဘတ္ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္း (Sebat International School) ၌ အေမ ရိကန္၊ ကိုရီးယားႏွင့္ တူရကီမွေက်ာင္း သားမ်ားသည္ အဖဂန္ နစၥတန္ႏွင့္ အီရန္ႏိုင္ငံတုိ႔မွလာေသာ ေက်ာင္းသား မ်ားႏွင့္အတူ သက္ေတာင့္သက္သာ ေလ့လာသင္ယူေနၾကသည္ကို ေတြ႕ ရသည္။

ထုိသို႔ေလ့လာသိရွိရမႈက ကြ်န္ေတာ့္အားဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂူလန္၏ ေရးသားတင္ျပမႈမ်ားအား ဆက္လက္ေလ့လာအား ထုတ္ေစဖို႔ တြန္းအားေပးေန ပါသည္။ ဆရာႀကီးဂူလန္၏ပညာ ေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အရင္းခံ မ်ား၊ သူ၏ကိုယ္ပိုင္နည္းနာမ်ားက သူ႔အား ပညာမွ်ေဝ သင္ေပး သူဟု ဆိုရေလာက္ေအာင္ျဖစ္ၿပီး အျခားသူမ်ားကိုလည္း သူ၏ အျမင္ကေစ့ေဆာ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ဤသည္မွာ ကြ်န္ေတာ္၏စာ တမ္း၌ ေမး စရာအျဖစ္က်န္ရွိေနေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

ဂူလန္ေက်ာင္းမ်ားကိုေလ့လာရာတြင္ ကြ်န္ေတာ္က သူ၏ပညာ ေရးေပၚလစီ မ်ား ကို အဓိကေဖာ္ျပလိုသည့္အခ်က္အျဖစ္ အထူး အာရံုစိုက္ပါလိမ့္မည္။ ပညာေရးတြင္ သူ၏တိုးတက္ ေအာင္ျမင္ မႈမ်ားသည္တျခားပညာေရးရႈေထာင့္ အျမင္မ်ားကိုပါ ေစာဒက မတက္ႏိုင္ေအာင္ ေက်ာ္သြားလိမ့္မည္။

ဆမာန္ယိုလူ (Samanyolu) ရုပ္သံအစီအစဥ္၊ ဇမာန္ သတင္းစာႏွင့္ အျခားပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေရး စီမံကိန္းမ်ား၊ ဆင္းရဲ သည့္ကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေတာ္သင္ အစီအစဥ္မ်ား၊ စာေရး ဆရာမ်ားႏွင့္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းျဖစ္ ေပၚရန္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ဘာသာေပါင္း စံုၾကား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈတုိးျမႇင့္ေရးကို အားေပး သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည္။

Related Post

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မည္သည့္အရာကို ေမွ်ာ္လင့္ပါသနည္း။ မည္ သည့္အရာ ႏွင့္ ထိုက္တန္ပါသနည္း ဟူသည္သာ အလြန္အေရးႀကီး သည္။ “ကိုယ္ျပဳေသာကံ၊ ပဲ့တင္သံ၊ ကိုယ့္ထံျပန္လာ၏” ဟူေသာ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *