ပညာေရးတိုးတက္မွ ႏိုင္ငံတိုးတက္မည္

ပညာေရးတိုးတက္မွ ႏိုင္ငံတိုးတက္မည္

ဆရာၾကီးဂူလန္က ပညာမွ်ေဝသင္ေပးလိုသူသာျဖစ္ျပီး အၾကမ္းဖက္မႈဟူသမွ်ကို အျပင္းအထန္ရႈတ္ခ်သူ ျဖစ္သည္။

 

 

ဆရာၾကီးက ယေန႔ေခတ္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမွာ ယခင္က ရိွခ့ဲေသာ သင္ၾကားေရးစနစ္၊ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးပံ့ပိုးကူညီသည့္ စနစ္ျဖစ္ခဲ့ရာမွ ယခုအခါ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးၿပိဳင္ဆုိင္မႈ သို႔မဟုတ္ ရန္လိုမႈဘက္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ပညာ ေရးေရစီးေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၌ ေတြ႕ရေသာ အေတြးအျမင္မ်ားႏွင့္ အင္အားမ်ားကုိ ေပါင္းစည္းေပးျခင္းျဖင့္ ပညာသမားမ်ားက စိတ္ႏွလံုး(ပညာေရးႏွင့္လူသားဆန္မႈ)ေပါင္းစည္းမႈကို ရွာႀကံ ရမည္။သူတို႔ကိုယ္စီ၌ရွိၾကေသာ အေတြးအေခၚ၊လက္ေတြ႕လုပ္ ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို စုစည္းႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားမွသာ ထုိသို႔ေပါင္းစည္းႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ရာစုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကတည္းက ဆက္လက္တုိးတက္ႏိုင္ေရးအတြက္အေရး ပါေသာ သိပၸံနည္းစနစ္အသံုးအေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ အေမြအ ျဖစ္ရရိွလာခ့ၾဲကေသာ ေလးနက္သည့္ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ဆုိင္ ရာ တိုးတက္မႈမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏ ဖိအားမရွိေစဘဲ ဆက္လက္တိုးတက္ႏိုင္ စြမ္းရွိရမည္။


ထိုသို႔တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္ သည့္လမ္းညႊန္မႈမ်ားႏွင့္ စိတ္ပိုင္းတည္ၿငိမ္မႈရွိေအာင္လည္း ေထာက္ပံ့ကူညီရမည္။ ဆရာႀကီးက “ပညာေရးအားျဖင့္လူငယ္ မ်ားကုိ မကူညီမေထာက္ပံ့သေရြ႕ကာလပတ္လံုး ၎တို႔သည္ ပတ္ဝန္းက်င္၏ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ၌ ပိတ္မိေနလိမ့္မည္၊ သူတို႔ သည္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ့ဲ သြားလာလႈပ္ရွားလ်က္ စိတ္အလိုဆႏၵ ေနာက္ကိုသာ တေကာက္ေကာက္လိုက္သြားၿပီး ေၾကာင္းက်ိဳး ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ ဉာဏ္ပညာအေျမာ္အျမင္မွာ ေဝးကြာသြား လိမ့္မည္။ သူတို႔၏ပညာေရးကို အတိတ္သမုိင္း ဆက္စပ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အနာဂတ္အတြက္ ျပင္ ဆင္ႏိုင္သည့္ ဉာဏ္ပညာမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ ရန္လည္းေကာင္း သြန္သင္ေပးမွသာလွ်င္ေျဖာင့္မတ္ရဲရင့္ေသာ လူငယ္မ်ားျဖစ္လာပါလိမ့္မည္”ဟု မိန္႔ ၾကားသည္။

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *