မြတ္စလင္အစစ္အမွန္သည္ အၾကမ္းဖက္သမားမျဖစ္ႏိုင္ (ဆရာၾကီးဂူလန္)

မြတ္စလင္အစစ္အမွန္သည္ အၾကမ္းဖက္သမားမျဖစ္ႏိုင္ (ဆရာၾကီးဂူလန္)

ကမာၻမွာ အစၥလာမစ္ႏုိင္ငံဟူ၍ မရွိ၊ မြတ္စလင္အမ်ားစု ေနထုိင္ရာ ႏုိင္ငံမ်ားသာ ရွိၾကသည္။ အဆိုပါ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ Secularism ဘာသာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး သီးျခားစီထားရွိေသာ စနစ္ သို႔မဟုတ္ အာဏာ ရွင္စနစ္ သို႔မဟုတ္ ဘုရင္စနစ္မ်ားသာ ရွိၾကသည္။ ထုိအာဏာရွင္မ်ားက မိမိ တုိ႔၏အာဏာ တည္ၿမဲေရးအတြက္ မၾကာခဏဆိုသလို ဘာသာေရးကို အလြဲသံုး စားျပဳ ၾက သည္။ ထုိသို႔ အစၥလာမ္ကို ႏုိင္ငံေရး အက်ိဳးအျမတ္ အတြက္ အသံုးခ်ျခင္းေၾကာင္း မြတ္စလင္ အမ်ားစု ေနထုိင္ရာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးမ်ား ယိုယြင္းပ်က္ စီးလာၿပီး စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္လ်က္ ဆင္းရဲမြဲေတေနၾကသည္။

ႏုိင္ငံေရး သမား တခ်ိဳ႕ က အားႏြဲ႕ေသာ မြတ္စလင္မ်ားအား အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ား က အႏိုင္က်င့္ျခင္းကို ကာ ကြယ္ ရန္အတြက္ အေသခံဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ျပဳပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟုလႈံ႕ေဆာ္ ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဆရာႀကီးဂူလန္က မူ အၾကမ္းဖက္
သူသည္ မြတ္စလင္မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ မြတ္စလင္မွန္လွ်င္ အၾကမ္းဖက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ခဲ့သည္။ ဆရာႀကီးဂူလန္သည္ အၾကမ္းဖက္မႈဟူသမွ်ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရႈပ္ခ်ေသာပထမဦး ဆံုး ေခတ္သစ္ အစၥလာမ့္ပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ဆရာႀကီးဂူလန္က အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ဟူသမွ်ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ရႈတ္ ခ်ရံုမက အၾကမ္း ဖက္သမားမ်ားကို မြတ္စလင္ဟုပင္ မေခၚ ထုိက္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည့္အ တြက္ အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္ အစြန္းေရာက္မ်ားက ဆရာႀကီးအား အေနာက္တုိ္င္း ဘက္ေတာ္သားဟု လည္းေကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္သမားဟုလည္းေကာင္း၊ အစၥလာမ္ကို ေခတ္သစ္အျမင္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲလိုသူဟုလည္းေကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးစြပ္စြဲၾက သည္။

အစၥလာမ္၏ အဓိပၸါယ္မွာ စာေပသေဘာအားျဖင့္ “နာခံအပ္ႏွင္းျခင္း” ျဖစ္သည္။ အစၥလာမ္သည္ ေရာင့္ရဲေက်နပ္မႈ၊ လံုၿခံဳမႈ(အာမခံခ်က္)ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေပးစြမ္းသည့္သာ သနာ့လမ္းစဥ္ ျဖစ္သည္။ ဤ စည္း မ်ဥ္းမ်ားက မြတ္စလင္တစ္ဦး၏ဘ၀၌ သာမန္ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ တစ္ခု သာျဖစ္ၿပီး သူသည္ ဆြလာသ္၀တ္ျပဳရန္ ရပ္သည္ႏွင့္ ေလာကီေႏွာင္ ႀကိဳးအေပါင္းကို ျဖတ္ေတာက္ေလ့ရွိ၏၊ ဖန္ဆင္းရွင္အား မ်က္ေမွာက္ျပဳ၍ ဦး ညႊတ္ျခင္း၊ ၀တ္တြားဦးခ်ျခင္း ျပဳ ၏၊ ရိုက်ဳိးစြာ လက္ပိုက္ရပ္၏၊ သူ႔ အတြက္ ၀တ္ျပဳမႈတစ္ခုသည္ ဘ၀သစ္တစ္ခု ကို စတင္ သည္ႏွင့္တူ၏။ သူသည္ သူ၏ လက္၀ဲ၊ လက္်ာဖက္ရိွသူမ်ားကို ႏႈတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ ၀တ္ျပဳမႈ ကို အဆံုး သတ္၏၊ ထိုသို႔ အဆံုးသတ္ရာတြင္ ေဝေနယ်သတၱဝါအားလံုး အတြက္ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္း မႈရေစရန္ ဆုမြန္ဆႏၵျပဳ ၏။ ဝတ္ျပဳမႈ အၿပီးတြင္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၏။

အစၥလာမ္သာသနာက တစ္ပါးသူတို႔အား ႏႈတ္ခြန္းဆက္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေစရန္ ဆႏၵျပဳျခင္း တို႔သည္ မဂၤလာအရိွဆံုး လုပ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားသည္။ တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္ (ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာျခင္းမ်ား ခေညာင္းပါ ေစသား)ထံ “မည္သည့္ လုပ္ရပ္သည္ အစၥလာမ္၌ အေကာင္းမြန္ဆံုး/ မဂၤလာ အရိွဆံုးနည္း” ဟု ေမးျမန္းလာ ေသာအခါ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္က “လူ တို႔အား အစားအေသာက္ ေကၽြးေမြးျခင္း၊ မိမိႏွင့္ သိကၽြမ္းသူ မသိကၽြမ္းသူ အားလံုးကို ႏႈတ္ ခြန္းဆက္သျခင္း ျဖစ္သည္” ဟုေျဖၾကားေတာ္မူခဲ့ေပသည္။

အၾကမ္းဖက္၀ါဒ ဟူေသာစြပ္စြဲခ်က္
***********************************
အထက္ေဖာ္ျပပါ အယူ၀ါဒမ်ားအေပၚ အေျခတည္ထားသည့္ အစၥလာမ္သာသနာအား အၾကမ္းဖက္ ၀ါဒႏွင့္ တစ္တန္းတစ္စားတည္း အျမင္ထားရိွၾကျခင္းမွာ အလြန္ရွက္ဖြယ္ ျဖစ္ ပါသည္။ ဤသည္မွာ သမိုင္းႏွင့္ ခ်ီၿပီး မွားယြင္းေနမႈပင္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ၿငိမ္း ခ်မ္း ျခင္းႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အာမခံခ်က္အေပၚ အေျချပဳထားသည့္ စနစ္တစ္ရပ္ကို အၾကမ္း ဖက္၀ါဒႏွင့္ တြဲဖက္ဆက္စပ္လိုက္ျခင္းကို ၾကည့္ လွ်င္ ထုိသူ တို႔သည္ အစၥလာမ့္ အႏွစ္သာရ ကို အလ်ဥ္းမသိ၊ ၎တို႔၏စိတ္ျဖင့္ ယင္းအႏွစ္သာရကို ဖမ္းဆုပ္ႏိုင္ျခင္း မရိွ ေၾကာင္းေဗြေဆာ္ ဦး ေဖာ္ျပလ်က္ ရိွေပသည္။

အစၥလာမ္ကို တလြဲတင္ျပေနေသာ လက္တစ္ ဆုပ္စာ လူတစ္စု ၏လုပ္ရပ္မ်ားထံမွ မဟုတ္ဘဲ အစၥလာမ္၏ အရင္းအျမစ္ မ်ား၊ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အစၥလာမ့္ကိုယ္ပိုင္ ကိုယ္ စားျပဳခ်က္မ်ား မွ တစ္ ဆင့္ အစၥလာမ္ကို ရွာေဖြအပ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ အစၥလာမ္၌ ၾကမ္းတမ္း ခက္ထန္ မႈႏွင့္ အယူသည္းမႈမ်ား အလ်ဥ္းမရိွေပ။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းႏွင့္သေဘာထားႀကီးျမတ္ျခင္းအေပၚလံုးလံုး လ်ားလ်ား တည္မွီ ေနေသာ သာသနာသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။

ေမတၱာတရားႏွင့္ သေဘာထားႀကီးျမတ္ျခင္းတည္းဟူေသာ အစၥလာမ္၏ ဤဂုဏ္အဆင္း အခ်င္းအရာတို႔ကို ေမာင္လာနာယူႏြတ္စ္ အဲမ္ရီ၊ အဟ္မဒ္ ယဲဆဲဗီ၊ ဘဒီးအုဇၹမာန္း ကဲ့သို႔ေသာ နာမည္ေက်ာ္ပညာ ရွင္မ်ားက အလွပဆံုး အသိမ္ေမြ႕ဆံုး တင္ျပထားၾကၿပီး ျဖစ္သလို သမိုင္း သက္ ေသျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း မ်ားစြာ ရိွေနခဲ့ၾကၿပီးေလၿပီ။

အစၥလာမ္ထဲက ဂ်ီဟာ့ဒ္
***************************
ဂ်ီဟာ့ဒ္သည္ အစၥလာမ္သာသနာ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး၊ ဖန္ ဆင္းရွင္၏ နာမံ ေတာ္ ျမင့္စြင့္ေရး အတြက္လည္းေကာင္း၊ ကာကြယ္ေခ် ပေရးအတြက္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚလာေသာ အတားအဆီးအေပါင္းကို ဖယ္ရွားရန္ ရည္ရြယ္၍ တိက်သည့္ စည္းမ်ဥ္း
မ်ားအေပၚ အေျခခံထား သည္။ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ မေရ တြက္ႏိုင္ေသာ ဥပမာမ်ားစြာကို ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ ႏိုင္ငံတစ္ခု အေနႏွင့္ ဆိုရလွ်င္ က်ဴး ေက်ာ္သိမ္းပိုက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လာေရာက္သူ နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒီမ်ားကို
ကာကြယ္ တြန္းလွန္ ျခင္းသည္လည္း ဂ်ီဟာ့ဒ္၌ အက်ဳံး၀င္၏။ ရန္သူမ်ားဝင္လာသည္ကို ျမင္၍ “အသင္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အား တိုးတက္ထြန္းကားေအာင္ ဖန္တီးေပးရန္ ေရာက္လာၾက၏။

အသင္တို႔၏ မြန္ျမတ္ျခင္းပင္တည္း။ ႀကိဳဆိုပါ ၏။” ဟုေျပာရိုး ထံုးစံမ ရွိ။ “ဟယ္ ! အသင္တို႔သည္ စစ္သည္တပ္သားမ်ားပါ ေခၚေဆာင္လာ ၾက သည္ေလာ” – ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္လာမည္မွာ မလြဲေပဟုသာ ေျပာ ၾကမည္သာ၊ ၎မွာလူသားတို႔အဖို႔ (စစ္မက္ ျဖစ္ရန္) ေရွာင္လႊဲမရေသာ အေျခအေနပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္ (ၿငိမ္း ခ်မ္းသာ ယာမႈ သက္ေရာက္ ပါေစ)ထံ ထုတ္ျပန္ပို႔ခ်ခံရေသာ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ပါ ဂ်ီဟာ့ဒ္ ဆိုင္ရာ ဝါဒေတာ္မ်ားအား လူအခ်ဳိ႕က အစၥလာမ္၏ အဓိက ရည္ ရြယ္ခ်က္အျဖစ္ တလြဲတေခ်ာ္ ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုၾကသည္။

စင္စစ္၌ ထိုသူတို႔သည္ အစၥလာမ့္ အႏွစ္သာရအမွန္ကို မဖမ္း ဆုပ္ႏိုင္ၾက၊ အက်ယ္တ၀င့္ႏွင့္ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္သည့္ အခ်က္မ်ားၾကား မွ် တေသာ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို မထိန္းညိွတတ္ၾက၊ သို႔သာမက အမုန္းတရားႏွင့္ ေပါင္းစပ္လိုက္သည့္အခါ အစၥလာမ္ အား မွားယြင္းဖြင့္ ဆိုေစေတာ့ သည္။ တကယ္တမ္းမွာမူ စစ္မွန္ေသာ မြတ္စလင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္တြင္ အဖန္ဆင္းခံ မ်ား အေပၚ ေမတၱာထားရိွျခင္းကိုသာ ေတြ႕ၾကရေပမည္။ “မုဟမၼဒ္သည္ ေမတၱာတရား အလို႔ ငွာ ထြန္းေပၚခဲ့သည္၊ မုဟမၼဒ္သာ မရိွပါက ေမတၱာတရား
ဟူသည္ မရိွ” ဟူ၍ စာဆိုတစ္ဦး ကေရးသားခဲ့၏။

ကေလာင္-ၾသရသ ေရခ်မ္း

Related Post

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မည္သည့္အရာကို ေမွ်ာ္လင့္ပါသနည္း။ မည္ သည့္အရာ ႏွင့္ ထိုက္တန္ပါသနည္း ဟူသည္သာ အလြန္အေရးႀကီး သည္။ “ကိုယ္ျပဳေသာကံ၊ ပဲ့တင္သံ၊ ကိုယ့္ထံျပန္လာ၏” ဟူေသာ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *