မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်တတ္သူ

မိမိကုိယ္ကိုနိမ့္ခ်တတ္သူသည္သာ စစ္မွန္ေသာ ေစတနာျဖဴစင္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္သည္။ ဂူလန္ရွင္းျပသကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္ကိုနိမ့္ခ်သူမ်ား မိမိတို႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ထြက္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ကို မိမိတို႔ေၾကာင့္ ထုိသို႔ေအာင္ျမင္သည္ဟု မမွတ္ၾကေပ။ သူတို႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားေၾကာင့္ တျခား…
ျဖဴစင္ေသာရည္စူးခ်က္ျဖင့္ ရွင္သန္ျခင္း

ဆရာႀကီးဂူလန္သည္ သူမတိုင္မီကရွိခဲ့ေသာ ႏူရ္စီသခင္ကဲ့သို႔ပင္ နာမ္ေရးရာဘဝ၏ သီအိုရီအပိုင္းကို သာ စိတ္ဝင္စားျခင္းမဟုတ္ဘဲ တိက်မွန္ကန္ၿပီး လက္ေတြ႕က်ေသာ အႀကံဉာဏ္ကိုသာ နာမ္ေရးရာအေၾကာင္း ေမးျမန္းသူတို႔အား ခ်ျပေလ့ရွိသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ သူသည္…
ငွက္ေတာင္ပံ

အိခ္လားဆြ္ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာ၌ ဂူလန္က “၎၏မူရင္းအဓိပၸါယ္မွာ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ၿပီး စိတ္ေစ တနာျဖဴစင္မႈ”ဟု စကားလံုးအားျဖင့္ဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း အရွင့္အမိန္႔ေတာ္ကိုနာခံျခင္း၊ အရွင့္အား ခဝပ္ကိုး ကြယ္ျခင္းျဖင့္ မည္သည့္ေလာကီအရာကိုမွ် စြဲမက္မႈမရွိျခင္းသည္ပင္ အိခ္လားဆြ္မည္၏။…
အစၥလာမ့္အစဥ္အလာ၌ရွိေသာ စိတ္ေစတနာျဖဴစင္မႈ

ဆရာႀကီးဂူလန္က သူ၏တပည့္မ်ားအား သြန္သင္ခဲ့သည့္ နာမ္ေရးရာအဆံုးအမအားလံုးကို ကြ်န္ေတာ္ မေဖာ္ျပလိုပါ။ သို႔ေသာ္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သေဘာထားကို အာရံုစိုက္လ်က္ အစၥလာမ့္ေစ့ေဆာ္မႈအေပၚ မွီ တည္သည့္ လူမႈဘဝစုစည္းမႈထိန္းသိမ္းရာတြင္ ၎၏အခန္းက႑ မည္သို႔ရွိသည္ကို…
နာမ္ေရးရာေခါင္းေဆာင္

            ဆရာႀကီးဂူလန္၏ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ လူမႈေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား စြာတို႔က သူ၏အေတြးအေခၚႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမာက္မ်ားစြာေရးသားခဲ့ၿပီးၿပီ။ တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းအတြက္ သင္ၾကား မႈစနစ္၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ သူ၏ပညာေရးသီအိုရီကို ဂူလန္အမည္ျဖင့္…
ပညာေရးအားျဖင့္သာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္

တူရကီစကားလံုး “အေျခခံဝါဒီ” သို႔မဟုတ္ “တန္ျပန္ေတာ္လွန္ေရးသမား” ဟု အဓိပၸါယ္ရသည့္ အသံုး အႏႈန္းျဖင့္ ဆရာႀကီးဂူလန္အား အေျခအျမစ္မရွိေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ိဳးျဖင့္ မၾကာခဏ ေဝဖန္သည္ကို သူက အစဥ္ျငင္း…
ပညာသင္ၾကားေပးသူႏွင့္ ပညာမွ်ေဝေပးသူ

ဆရာႀကီးက “ပညာမွ်ေဝေပးျခင္းႏွင့္ သင္ၾကားေပးျခင္းတို႔ မတူညီေပ။ လူအမ်ားစုက ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ပညာမွ်ေဝသင္ေပးသူအေရအတြက္မွာ အလြန္နည္းပါးသည္”ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့၏။ ၎တို႔ႏွစ္ခုၾကားကြာဟခ်က္မွာ ဆရာမ်ားႏွင့္ ပညာမွ်ေဝသင္ၾကားေပးသူတို႔တြင္ တူညီေသာ သင္ၾကား…
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ဆရာမ်ား၏အေရးပါပံု

ေခတ္သစ္ပညာေရးစနစ္၏ လက္ေတြ႕သင္ၾကားမႈက နက္နဲသိမ္ေမြ႕ေသာအေတြးအေခၚမ်ား၊ ရွင္းလင္း ျပတ္သားသည့္အေတြးမ်ား၊ နက္ရႈိင္းသည့္ခံစားခ်က္၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အားျမတ္ႏိုးျခင္း၊ နာမ္ေရးရာစိတ္ ဝင္စားမႈစေသာ ရုပ္မဲ့တန္ဖိုးမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈထားေသာေၾကာင့္ ကမာၻ႕စီးပြားေရးေစ်းကြက္ လည္ပတ္ေစမည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတိုးျမႇင့္ေရးကိုသာ ရည္ရြယ္ေစ၏။…
ေရွးထံုးလည္းမပယ္ေသာ ဂူလန္၏သင္ၾကားေရးနည္းစနစ္

ႏွစ္ဆယ္ရာစု တူရကီႏုိင္ငံ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္ ပညာေရးအျမင္ တုိးတက္ လာခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ခုႏွစ္မ်ားတြင္ တူရကီႏုိင္ငံ၌ သမၼတတူရ္ဂြတ္အူဇလ္ (Turgut Ozal) အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့စဥ္ ဘာသာ ေရးအေျချပဳအေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား…
ေခတ္သစ္ပညာမွ်ေဝသင္ၾကားေပးသူမ်ားရင္ဆုိင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား

ကြ်န္ေတာ္၏အျမင္အရ စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယေန႔ေခတ္ ပညာေရးေလာက၌ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျဖစ္ စဥ္မွာ စိတ္ဝင္စားစရာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္စဥ္ ျဖစ္မည္။ ကြ်န္ေတာ္ရည္ညႊန္းသည္က ဆရာႀကီးဂူလန္ေက်ာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဟိဇ္မသ္လႈပ္ရွားမႈမွေပၚေပါက္လာသည့္ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထုိေက်ာင္းမ်ားသည္…