သဘာဝအလွတရားအား ေမတၱာျဖင့္ရႈျမင္ခံစားရာ၏

ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ လူသားအေပၚ ေမတၱာထားျခင္း သည္ ဖန္ဆင္းခံမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ေစသည့္ အရည္အေသြးျဖစ္ျပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ပင္ကိုယ္အႏွစ္သာရကို စူးစမ္းေလ့လာျပီး သိနားလည္သေဘာေပါက္မႈအေပၚ မွီ တည္ေနေသာ ထုိအရည္အခ်င္းေၾကာင့္…