လူသားဝါဒ ႏွင့္ လူသားအေပၚေမတၱာထားျခင္း – ၁

ေခတ္သစ္အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ေမတၱာတရားသည္ အမ်ားဆံုး ႏွင့္ အလိုအပ္ဆံုးကိစၥအျဖစ္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကသည္။ အမွန္မွာ ေမတၱာသည္ ႏွလံုး သားေလာကျဖစ္ေသာ ယံုၾကည္မႈ ႏွင္းဆီကို မည္သည့္အခါမွ် ညႇဳိးႏြမ္းျခင္းမရွိ ေစရန္…