လူသားဝါဒ ႏွင့္ လူသားအေပၚေမတၱာထားျခင္း – ၂

လူသားအဓိကဝါဒသည္ ေမတၱာဝါဒျဖစ္ျပီး ၎ကို ယေန႔ေခတ္တြင္ လူ သားမ်ားက မဆင္မျခင္ေျပာဆိုလ်က္ ၎၏အႏွစ္သာရအား ကြဲျပားျခားနားေသာ လြဲမွားသည့္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားျဖင့္ အလြယ္တကူ လိုရာဆြဲ တင္ျပလာၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ထုိင္ဝုိင္းမ်ားတြင္…