ဆရာႀကီးဂူလန္၏ပညာေရးအျမင္ (၁)

            ဆရာႀကီးဂူလန္၏ ပညာေရးအျမင္သည္ တူရကီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းျဖစ္ေပၚသည့္ အေျခခံအက်ပ္ အတည္းမွ စတင္သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ လူမႈအက်ပ္အတည္းမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကို စူးစမ္းေလ့လာလ်က္ ပညာေရးစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္…
ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အစၥလာမ္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္တို႔၏လူသားဝါဒအက်ိဳးျပဳပံု

        အစၥလာမ္၊ ခရစ္ယာန္စေသာ ဘာသာတရားကို ယံုၾကည္သည့္ လူ႔ေဘာင္၌ လူတို႔၏နာမ္ေရးရာ ၿပီး ၿပည့္စံုမႈသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူတုိ႔၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အက်ိဳးရွိေသာအရာမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို…
ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ

ဂူလန္အျမင္         ဆရာႀကီးဂူလန္ႏွင့္ ဘင္နဒစ္တုိ႔၏အေတြးအေခၚ၌ တစ္ထပ္တည္းက်သည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာ လူမႈစနစ္က လူသားအားလံုးအတြက္ အခရာက်ေသာေၾကာင့္ ၎ကိုအေလးေပးရမည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္ ျဖစ္ သည္။ ဂူလန္အျမင္အရ လူမႈစီးပြားေရး၊…
ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္

ဆရာႀကီးဂူလန္         ဂူလန္အျမင္အရ အစၥလာမ္ကသြန္သင္မႈ၌ ေထာက္ခံအားေပးထားေသာ အစိုးရပံုစံသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔ၾကား အက်ိဳးတူ သေဘာတူညီခ်က္(ပဋိညာဥ္)ရွိျခင္းအေပၚမူတည္၏။ အစၥလာမ့္အစဥ္အလာအားျဖင့္ ပံုေဖာ္ထားေသာစံနမူနာသည္ ျပည္သူက ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္သည့္ ဥပေဒျပဳသူမ်ားႏွင့္…
ဆူဖီဝါဒ၏ လူသားအေပၚသြန္သင္မႈ

မြတ္စလင္တစ္ဦးက တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္သည့္ စိတ္ထားကို မည္သို႔ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္၊ အတုိက္အခံ မ်ားႏွင့္ မလိုမျပည့္မႈအတြက္ မည္သို႔တံု႔ျပန္မည္၊ ေန႔စဥ္ဘဝလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ စိတ္ပ်က္အားငယ္ေနမႈ မ်ားအား ဇြဲလံု႔လဝီရိယအျပင္ သည္းခံႀကံ႕ခိုင္မႈျဖင့္ပါ မည္သို႔ျပဳမူရမည္ စသည္တို႔ကို…
အစၥလာမ္ႏွင့္ ဆူဖီဝါဒ

ဂူလန္က မိမိကုိယ္ကို ဆူဖီဝါဒီဟု မည္သည့္အခါမွ်မေျပာခဲ့ေပ။ အမည္ခံဆူဖီတစ္ဦးထက္ စိတ္ႏွလံုး အရသာ ဆူဖီျဖစ္သင့္သည္။ ရူမီေျပာဆိုသည္မွာ- “အဘယ္အရာက သင့္ကို ဆူဖီျဖစ္ေစမည္နည္း၊ ဆူဖီအမည္ ခံၿပီး ေလာကီအလိုဆႏၵမ်ား၌…