ေရွးထံုးလည္းမပယ္ေသာ ဂူလန္၏သင္ၾကားေရးနည္းစနစ္

ႏွစ္ဆယ္ရာစု တူရကီႏုိင္ငံ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္ ပညာေရးအျမင္ တုိးတက္ လာခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ခုႏွစ္မ်ားတြင္ တူရကီႏုိင္ငံ၌ သမၼတတူရ္ဂြတ္အူဇလ္ (Turgut Ozal) အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့စဥ္ ဘာသာ ေရးအေျချပဳအေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား…
ေခတ္သစ္ပညာမွ်ေဝသင္ၾကားေပးသူမ်ားရင္ဆုိင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား

ကြ်န္ေတာ္၏အျမင္အရ စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယေန႔ေခတ္ ပညာေရးေလာက၌ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျဖစ္ စဥ္မွာ စိတ္ဝင္စားစရာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္စဥ္ ျဖစ္မည္။ ကြ်န္ေတာ္ရည္ညႊန္းသည္က ဆရာႀကီးဂူလန္ေက်ာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဟိဇ္မသ္လႈပ္ရွားမႈမွေပၚေပါက္လာသည့္ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထုိေက်ာင္းမ်ားသည္…
ဂူလန္ေက်ာင္းမ်ား၏ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂူလန္၏ ပညာေရးအျမင္မွာ “တာဝန္ထုတ္ျပန္ခ်က္”ပံုစံျဖင့္ အျမင့္မားဆံုး လက္ေတြ႕က် ေသာလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုအျဖစ္ ထင္ရွားေနၿပီ။ ရာစုႏွစ္တစ္ခုတုိင္ ပညာေရးစီမံကိန္းမ်ားစြာကို လုပ္ေဆာင္ခ့ၿဲပီ၊ အဓိကေမးျမန္းဆန္းစစ္ရမည့္ အခ်က္မွာ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ဂူလန္၏လက္ေတြ႕က်ေသာ…
ဂူလန္ေက်ာင္းမ်ားအေပၚ ကြ်န္ေတာ္၏ေလ့လာေတြ႕ရွိမႈ

၁၉၉၅ခုႏွစ္တုန္းက ကြ်န္ေတာ္သည္ ဖိလစ္ပိုင္ေတာင္ပိုင္း မင္ဒါနာအုိကြ်န္း၊ ဇန္ဘိုရန္ဂါ (Zamboanga) အရပ္ရွိ ေက်ာင္းတစ္ခုသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲသည္။ ၿမိဳ႕၏အျပင္ဘက္ မိုင္အနည္းငယ္တြင္တည္ရွိေသာ အဆုိပါေက်ာင္းမွာ တူရကီေက်ာင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ေက်ာင္းအနီးခ်ဥ္းကပ္သည္ႏွင့္ ပထမဆံုးျမင္လိုက္ရ…
ဂူလန္ေက်ာင္းမ်ားဆိုသည္မွာ

ဒီကေန႔ ကြ်န္ေတာ္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ စာတမ္းက ပညာမွ်ေဝသင္ၾကားေပးသူ ဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂူလန္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္အေနျဖင့္ အစပိုင္းကတည္းက ဝန္ခံထားခဲ့ၿပီးသည့္အတုိင္း ကြ်န္ေတာ္ေရြးခ်ယ္လိုက္ သည့္ စာတမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လိုအပ္သည့္ ေလ့လာမႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ခ့ၿဲပီး…
ဂူလန္ႏွင့္ သင္ၾကားေရးစနစ္

Dr.Thomas Michel S.J “ပညာေရးအားျဖင့္ လူငယ္မ်ားကုိ မကူညီမေထာက္ပံ့ သေရြ႕ကာလပတ္လံုး ၎တို႔သည္ ပတ္ဝန္းက်င္၏ေထာင္ ေခ်ာက္ထဲ၌ပိတ္မိေနလိမ့္မည္၊ သူတို႔ သည္ရည္ရြယ္ခ်က္မ့ဲသြား လာလႈပ္ရွားလ်က္ စိတ္အလိုဆႏၵေနာက္ကိုသာ တေကာက္…