စအီးဒ္ ႏူရ္ဆီ သခင္ႀကီး၏ ေရႊစကားေတာ္မ်ား BEDİÜZZAMAN SAID NURSI ပထမ ေရႊစကားေတာ္တြင္- အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္၏ နာမေတာ္ျဖင့္အစျပဳရင္း ရက္ေရာမႈ၏ စြမ္းပကားႏွင့္ဇာတိကို ျပသျခင္းျဖင့္ ဖန္ဆင္းခံတို႔၏…