ဆရာၾကီး မုဟမၼဒ္ဖသ္ဟုလႅာဟ္ဂူလန္၏ဘ၀ေကာက္ေၾကာင္း

    အစၥလာမ့္ေရးရာ ပညာရွင္ႏွင့္ ဒႆနပညာရွင္ၾကီး ၎အျပင္ လူသိမ်ား ထင္ရွားေသာ စာေရး ဆရာႏွင့္ စာဆိုတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သူ မုဟမၼဒ္ဖသ္ဟုလႅာဟ္ ဂူလန္ကို တူရကီႏိုင္ငံ…
မြတ္စလင္အစစ္အမွန္သည္ အၾကမ္းဖက္သမားမျဖစ္ႏိုင္ (ဆရာၾကီးဂူလန္)

ကမာၻမွာ အစၥလာမစ္ႏုိင္ငံဟူ၍ မရွိ၊ မြတ္စလင္အမ်ားစု ေနထုိင္ရာ ႏုိင္ငံမ်ားသာ ရွိၾကသည္။ အဆိုပါ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ Secularism ဘာသာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး သီးျခားစီထားရွိေသာ စနစ္ သို႔မဟုတ္…
သေဘာထားႀကီးမႈကို အေျခခံေသာ လမ္းစဥ္မွ ျပန္မလွည့္  (ဆရာၾကီးဂူလန္)

မိုးေကာင္းကင္မ်ား၌ သေဘာတူလက္ခံထားသည့္ အရာမ်ားကို ကမာၻျဂိဳဟ္၌လည္း အစဥ္အျမဲ အတည္ျပဳေထာက္ခံၾကသည္။ ထုိသို႔အျပဳသေဘာေဆာင္ ေထာက္ခံအားေပးေသာ လကၡဏာမ်ားကို သိသာထင္ရွားစြာ ေတြ႕ရသည္။ အထင္ရွားဆံုး လကၡဏာမ်ားမွာ ေနရာတုိင္း ေမတၱာ…
ဖန္ဆင္းရွင္ေၾကာင့္သာ ဖန္ဆင္းခံမ်ားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္း (ဆရာၾကီးဂူလန္)

ေမတၱာသည္ ျဖစ္တည္မႈ ႏွင့္ ၎၏အႏွစ္သာရကို တည္ျမဲေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ျပီး ဖန္ဆင္းခံအခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ အခိုင္မာဆံုး ေႏွာင္ ႀကိဳးျဖစ္သည္။ စၾကဝဠာအတြင္းရွိ အရာခပ္သိမ္းသည္ အရွင္ျမတ္၏ လက္ ရာေတာ္မ်ားျဖစ္ၾက…
ဆရာၾကီးဂူလန္ႏွင့္အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး

အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆရာၾကီးေျပာသမွ်သည္ ေခတ္သစ္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အလြန္ အေရးပါသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးတို႔မွာ တစ္ခုတည္းေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ဘက္ႏွစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ အရွင္ျမတ္က အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို တစ္မူထူးျခားေသာ အရည္အေသြးကိုယ္စီျဖင့္(ဇီဝျဖစ္စဥ္) ကြဲျပား ျခားနားစြာ…
ပညာေရးတိုးတက္မွ ႏိုင္ငံတိုးတက္မည္

ဆရာၾကီးဂူလန္က ပညာမွ်ေဝသင္ေပးလိုသူသာျဖစ္ျပီး အၾကမ္းဖက္မႈဟူသမွ်ကို အျပင္းအထန္ရႈတ္ခ်သူ ျဖစ္သည္။     ဆရာၾကီးက ယေန႔ေခတ္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမွာ ယခင္က ရိွခ့ဲေသာ သင္ၾကားေရးစနစ္၊ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးပံ့ပိုးကူညီသည့္ စနစ္ျဖစ္ခဲ့ရာမွ…
ဆရာႀကီးဖသ္ဟြလႅာဂူလန္ဆိုသူကား အဘယ္သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေပနည္း

သူသည္ ဘာသာေရး အေတြးအေခၚမ်ားကို မူဆလင္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး ဆရာမ်ားထံတြင္ သင္ႀကားနာယူခဲ့သည္။ ေခတ္မီ လူမႈေရးသိပၸံႏွင့္ သိပၸံသဘာ၀ ပညာရပ္မ်ား၏ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ သီအိုရီ(ယူဆခ်က္)မ်ားကိုလည္းေလ့လာ ဆည္းပူးခဲ့သည္။ သူသည္…