ပညာေရးအားျဖင့္သာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္

တူရကီစကားလံုး “အေျခခံဝါဒီ” သို႔မဟုတ္ “တန္ျပန္ေတာ္လွန္ေရးသမား” ဟု အဓိပၸါယ္ရသည့္ အသံုး အႏႈန္းျဖင့္ ဆရာႀကီးဂူလန္အား အေျခအျမစ္မရွိေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ိဳးျဖင့္ မၾကာခဏ ေဝဖန္သည္ကို သူက အစဥ္ျငင္း…
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ဆရာမ်ား၏အေရးပါပံု

ေခတ္သစ္ပညာေရးစနစ္၏ လက္ေတြ႕သင္ၾကားမႈက နက္နဲသိမ္ေမြ႕ေသာအေတြးအေခၚမ်ား၊ ရွင္းလင္း ျပတ္သားသည့္အေတြးမ်ား၊ နက္ရႈိင္းသည့္ခံစားခ်က္၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အားျမတ္ႏိုးျခင္း၊ နာမ္ေရးရာစိတ္ ဝင္စားမႈစေသာ ရုပ္မဲ့တန္ဖိုးမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈထားေသာေၾကာင့္ ကမာၻ႕စီးပြားေရးေစ်းကြက္ လည္ပတ္ေစမည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတိုးျမႇင့္ေရးကိုသာ ရည္ရြယ္ေစ၏။…
ဂူလန္ေက်ာင္းမ်ား၏ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂူလန္၏ ပညာေရးအျမင္မွာ “တာဝန္ထုတ္ျပန္ခ်က္”ပံုစံျဖင့္ အျမင့္မားဆံုး လက္ေတြ႕က် ေသာလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုအျဖစ္ ထင္ရွားေနၿပီ။ ရာစုႏွစ္တစ္ခုတုိင္ ပညာေရးစီမံကိန္းမ်ားစြာကို လုပ္ေဆာင္ခ့ၿဲပီ၊ အဓိကေမးျမန္းဆန္းစစ္ရမည့္ အခ်က္မွာ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ဂူလန္၏လက္ေတြ႕က်ေသာ…
ဆရာႀကီးဂူလန္၏ပညာေရးအေတြးအေခၚေပၚ ေဝဖန္သုံးသပ္ျခင္း

ဆရာႀကီး၏ပညာေရးစနစ္သစ္ အဆိုျပဳျခင္းကို သူ႔အမည္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ေက်ာင္းမ်ား၌ လက္ ေတြ႕က်က်အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ လူတုိင္းက လက္ခံက်င့္သံုးျခင္းမရွိေသးေပ။ အထူး သျဖင့္ ဆရာႀကီး၏ဇာတိေျမ တူရကီႏိုင္ငံက အဆိုပါပညာေရးစနစ္သစ္ကို လက္ခံက်င့္သံုးရန္…
ဆရာႀကီးဂူလန္၏ပညာေရးအျမင္ (နိဂံုး)

အတိတ္က အေမြအႏွစ္မ်ားတြင္ ဖိႏွိပ္မႈကို အားေပးေသာအရာ၊ သံုးမရေသာအရာ မူရင္းရည္ရြယ္ခ်က္ အား ေပ်ာက္ဆံုးေစသည့္အရာမ်ား ပါဝင္ေသာ္လည္း ျပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္သည့္ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားပါဝင္ေနသည္ မွာ သံသယျဖစ္စရာမလိုေပ။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အကယ္၍မ်ိဳးဆက္သစ္ကပို၍…
ဆရာႀကီးဂူလန္၏ပညာေရးအျမင္ (၃)

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆန္႔က်င္ေဝဖန္မႈအေပၚ အေျခခံေသာ ပညာေရးစနစ္မွာ ဆရာႀကီးအေပၚ သိပၸံႏွင့္ဘာသာတရားကို မည္သည့္အခါမွ် ေပါင္းစည္းမေပးႏိုင္ သည့္ခါးသီးေသာ ရုန္းကန္မႈတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ဆယ့္ကိုးရာစုမွ ႏွစ္ဆယ္ရာစုကာလအတြင္း…
ဆရာႀကီးဂူလန္၏ပညာေရးအျမင္ (၂)

ဆရာႀကီးအမည္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာေက်ာင္းကို ေအာ္တုိမန္စနစ္အား ျပန္လည္အစားထိုးရန္ႀကိဳးစား ေနရသည္ဟုဆိုျခင္းအား ဆရာႀကီးက ျငင္းပယ္ၿပီး ေက်ာင္းမ်ားသည္ အနာဂတ္တုိးတက္မႈအေပၚတြင္သာ အေျခခံ ၍ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္တလဲလဲ အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။ ဆရာႀကီးက…
ဆရာႀကီးဂူလန္၏ပညာေရးအျမင္ (၁)

            ဆရာႀကီးဂူလန္၏ ပညာေရးအျမင္သည္ တူရကီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းျဖစ္ေပၚသည့္ အေျခခံအက်ပ္ အတည္းမွ စတင္သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ လူမႈအက်ပ္အတည္းမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကို စူးစမ္းေလ့လာလ်က္ ပညာေရးစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္…
နည္းယူစရာ ငါးသတၱဝါ (ေမ(လံုမေလး)/နည္းပညာ)

နည္းယူစရာ ငါးသတၱဝါ (ေမ(လံုမေလး)/နည္းပညာ) ငါးသတၱဝါသည္ သူတို႔၏ အာရံုခံအဂၤါမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေရထဲမွပင္ ပတ္ဝန္းက်င္၏ ဝဲထေနမႈကို ေတြ႕ျမင္ၾက သည္။ ဤနည္းအတိုင္း သူတို႔သည္ ကူးခတ္ေရြ႕လ်ားမႈအတြက္…
ေနာက္ဆံုးထြက္သက္ထိ သင္ၾကားရမည့္ ပညာေရး (ေနျခည္(ေဆး-၂)/ပညာေရး)

ေနာက္ဆံုးထြက္သက္ထိ သင္ၾကားရမည့္ ပညာေရး ေနျခည္(ေဆး-၂)/ပညာေရး လူရယ္လို႔ ျဖစ္လာျပီဆိုရင္ေတာ့ လူ႔ဘဝ အဓိပၸာယ္ကို နားလည္ေအာင္ အားထုတ္ဖို႔ တာဝန္ရိွလာပါ တယ္။ ဒီလိုအားထုတ္တာကို အသိပညာ ရွာေဖြတယ္လို႔ေခၚဆိုပါတယ္။…