ဒီမိုကေရစီအျမင္

        ဆရာႀကီးဂူလန္က ဒီမိုကေရစီဟူသည္ တစ္ပံုစံတည္းမဟုတ္၊ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ လ်က္ တစ္သမတ္တည္း ကြဲလြဲမႈသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္အရာျဖစ္သည္။ ဤသည္ အဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္သည့္အရာျဖစ္ၿပီး…