သံလြင္ဆီ (ေမ/လူမႈဘဝ)

သံလြင္သီးရဲ႕ အေရးပါတဲ့ ထြက္ကုန္ျဖစ္တဲ့ သံလြင္ဆီကို တန္ခ်ိန္ ၁.၆-၂.၆သန္း ဝန္းက်င္အထိ ႏွစ္ စဥ္ထုတ္လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီပမာဏရဲ႕ ၇၅-၈၀% နီးပါးကိုေတာ့ ထုတ္လုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြက စားသံုးၿပီး…
သံလြင္ဆီ၏ ထူးျခားေသာ လကၡဏာမ်ား (ေမ/လူမႈဘဝ)

        သံလြင္ပင္တစ္ပင္စီဟာ တစ္ႏွစ္မွာ တစ္ႀကိမ္အေျမာက္အမ်ား သီးေလ့ရွိတယ္။ ရာသီဥတု အေျခအေန ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးတဲ့ နည္းစနစ္ေပၚတည္ၿပီး လာမယ့္ တစ္ႏွစ္မွာ သီးအား ေလ်ာ့နည္းသြားတယ္။ သံလြင္သီး…
သံလြင္ပင္ (ေမ/လူမႈဘဝ)

လူေတြဟာ တျခားလူေတြႏွင့္ အရာဝတၳဳေတြအေပၚ သူတို႔ရဲ႕ အေရးပါမႈ အဆင့္ေပၚလိုက္ၿပီး ဂရုစိုက္ ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ သံလြင္ပင္ေတြကို အနီးကပ္ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ အပင္ေရာဆီပါ အေရးပါေၾကာင္း သိရွိရပါ တယ္။ သံလြင္ပင္မ်ား…