လူ႔အေရျပားရဲ႕ အံ့ဘနန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (၆) (ေဒါက္တာသက္ဝင္း(မိုးေစြ)/ေဆးသိပၸံက႑)

ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ ေပ်ာက္ကင္းျခင္း (Wounds and healing) အေရျပားရဲ႕ ေနာက္ထပ္ အံ့ဩဖြယ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြကို က်က္ ေအာင္၊ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ လုပ္ေပးနိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ လူတို႔ရဲ႕ အေရျပားမွာ…
လူ႔အေရျပားရဲ႕ အံ့ဘနန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (၅) (ေဒါက္တာသက္ဝင္း(မိုးေစြ)/ေဆးသိပၸံက႑)

မ်က္ျမင္သက္ေသ (The witness)         လူသားေတြရဲ႕ အေရျပားဟာ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ စိတ္တူကိုယ္တူ နားလည္မႈခံယူၿပီး ဆက္သြယ္ေပးရတဲ့ တာဝန္တစ္ရပ္ကိုလည္း ထမ္းေဆာင္ရပါတယ္။ အေရျပားဟာ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ အာရံုခံသတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို…
လူ႔အေရျပားရဲ႕ အံ့ဘနန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (၄) (ေဒါက္တာသက္ဝင္း(မိုးေစြ)/ေဆးသိပၸံက႑)

ခႏၶာကိုယ္အပူ ထိန္းညွိျခင္း (Regulation of Body temperature) အပူခိ်န္ထိန္းညိွတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ အေရျပားရဲ႕ ၾကီးမားတဲ့ တာဝန္ဝတၱရားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ေန႔စဥ္လိုလို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေရေငြ႕ပ်ံတာေၾကာင့္…
လူ႔အေရျပားရဲ႕ အံ့ဘနန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (၃) (ေဒါက္တာသက္ဝင္း(မိုးေစြ)/ေဆးသိပၸံက႑)

အဆက္မျပတ္ အစားထုိးမႈ (Constant Replacement) စဥ္းစားၾကည့္ပါစို႔။ အကယ္လို႔ အေရျပားဆဲလ္ေတြဟာ အသစ္အသစ္သာ ျပန္လည္မျဖစ္ေပၚလာခဲ့ဘူးဆိုရင္ အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အက်ဳိးရိွမႈေတြဟာ ၾကာရွည္သက္ဆိုးရွည္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေရျပားသစ္ ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့…
လူ႔အေရျပားရဲ႕ အံ့ဘနန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (၂) (ေဒါက္တာသက္ဝင္း(မိုးေစြ)/ေဆးသိပၸံက႑)

လုပ္ငန္းတာဝန္ တသီတသန္းႀကီးရွိတဲ့ အဂၤါတစ္ခု (A single organ with several function) အေရျပားဟာလည္း အဂၤါတစ္ခုပါပဲ ဆိုတာကို လူအမ်ားစုက သတိမျပဳမိတဲ့အခ်က္က အေတာ့္ကို…
လူ႔အေရျပားရဲ႕ အံ့ဘနန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (ေဒါက္တာသက္ဝင္း(မိုးေစြ)/ေဆးသိပၸံက႑)

”အေရျပားဆိုသည္မွာ သက္ရိွေလာကနဲ႔ ျပင္ပေလာကကမာၻအၾကား ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ၾကားခံဆက္သြယ္ေပး ေသာ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူ႔အေရျပားဟာ ထိေတြ႕မႈအရာအားလံုးရဲ႕ ဆက္ႏြယ္မႈဆိုင္ရာ ေနရာ လည္းျဖစ္ၿပီး ထိေတြ႕မႈနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္…