မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၅)

တျခားလူတို႔၏ ကယ္တင္ေရးအတြက္ မဟုတ္ဘဲ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျပီး စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လွည့္စားမႈခံရရံုမက တစ္ဦးခ်င္းစီ ႏိုးၾကားမႈ ဆုတ္…
မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၄)

အသိဉာဏ္၊ စြဲလန္းမႈ ႏွင့္ နာမ္ေရးရာတို႔၌ အားသစ္ျပည့္ဝလာေစရန္ အရာခပ္သိမ္းကို ႏွလံုးသား၏ ေျဖာင့္မတ္မႈႏွင့္အညီ ခ်င့္ခ်ိန္တြက္ဆ၍ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမ်ားျဖင့္ ျပဳမူေနထုိင္လ်က္ ခဝပ္နာခံမႈကို မတြန္႔မဆုတ္ဘဲ တစ္သမတ္တည္း လုပ္ေဆာင္ျပီး…
မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၃)

အမွန္မွာ လူတစ္ဦးခ်င္း ႏွင့္ လူမႈေရး အဟန္႔အတားတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ ျပီး ရုပ္နာမ္ဆင္းရဲဒုကၡ ေဝဒနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္းေစမည့္ အတိုဆံုးနည္းလမ္းမွာ သူတို႔၏ အျမင္အား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနျခင္း ရပ္တန္႔ျပီး…
မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၂)

မယံုၾကည္မႈေၾကာင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ ရာ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာ၏ အႏၱရာယ္ကို ရင္ဆိုင္ေနရျပီး လူတုိင္းက ျငိမ္းခ်မ္း ေရး ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈကို…
မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၁)

အတိတ္မွ အေမြအျဖစ္ရရွိထားေသာ လူ႔စံႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ားကို မူပိုင္ခြင့္ရ ထားသကဲ့သို႔ မွ်ေဝခံစားေစရန္ ပ်က္ကြက္ေနသူမ်ား၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကဲ့သို႔ တူညီေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားေပၚ မွီခိုျခင္းမရွိဘဲ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ဒုကၡေဝဒနာခံစားေနရျခင္း၏ အ ေၾကာင္းရင္းကို…
အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၆)(နိဂံုး)

သစၥာရွိနာခံေတာ္မ်ားသည္ တရားအမွ်တဆံုး ျဖစ္ေတာ္မူေသာအရွင္ အား အရွင့္လမ္းစဥ္ေပၚ အခိုင္အမာ ရပ္တည္၍ လက္ေတြ႕က်က် လုပ္ေဆာင္ ျခင္းျဖင့္သာ မွီခိုအားထားျပီး ထုိအရွင္က စၾကဝဠာတစ္ခုလံုးအား စိုးမိုးႏိုင္ ေအာင္…
အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၅)

အရွင့္ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္တြင္ အရွင့္ထံဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ဆံုေတြ႕ခြင့္ရ သည့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေၾကာင့္ ပီတိမ်က္ရည္ျဖာလ်က္ အနားယူၾကသည္။ ထုိစဥ္ အရွင့္ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္၌ အရွင္ျမတ္အား အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုေတြ႕ခြင့္ရ သည္ဟု ခံစားလ်က္ ပတ္ဝန္းက်င္၌…
အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၄)

စိတ္အားထက္သန္စြာ ေတာင့္တျခင္းသည္ ေမတၱာရွင္တစ္ဦး၏ အျမင့္ ဆံုးအဆင့္ျဖစ္သည္။ အခ်စ္ျမတ္ႏိုးဆံုး အရွင္၏ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈအတြက္ မိမိ၏ လုိအင္ဆႏၵမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းသည္ စိတ္မကူးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျပီးျပည့္စံုမႈ အဆင့္ရရွိေစ၏။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအား စိတ္တည္ျငိမ္မႈ၊…
အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၃)

ေမတၱာကို ႏွလံုးသားခ်ိဳင့္ဝွမ္း၌ ခမ္းနားထည္ဝါေသာ ရြက္ဖ်င္တဲအျဖစ္ ဖန္တီးႏိုင္သူမ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ႏွင့္ မျငိမ္းသက္မႈ၊ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ႏွင့္ ေဘးဒုကၡ၊ အခ်ိဳ ႏွင့္ အစပ္၊ စိတ္သက္သာမႈ…
အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၂)

အရွင္ျမတ္ကို နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာအခါ ေၾကြးရွင္ကဲ့သို႔ မျပဳမူဘဲ ေၾကြးတင္သူအျဖစ္သာ အစဥ္အျမဲ ခံစားေလ့ရွိၾကသည္။ ရာဘီယာ အလ္အဒါဝီယာသခင္မ၏  ေအာက္ပါသံုးသပ္ခ်က္က မွတ္သားဖြယ္ ေကာင္းပါ သည္။ “အရွင့္ထံမွ…