ကံၾကမၼာနဲ႔ လူသားရဲ႕လြတ္လပ္ေသာဆႏၵ **************************************************************** လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔ ယံုမွားသံသယျဖစ္ေနၾကေသာ အစၥလာမ္ရဲ႕ ကံၾကမၼာနဲ႔ လူသားရဲ႕လြတ္လပ္ေသာဆႏၵအေၾကာင္းတို႔ကုိ ဓမၼသတ္မွဴး အိုမာအာဂီက ဥပမာသာဓကမ်ားႏွင့္တကြ ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ https://youtu.be/Ypm4lcSI9eA